Nowości
 

Wokal >>> Warszawa POK

 

 

PRZESŁUCHANIA DO ZESPOŁU CHÓRU

Polska Opera Królewska ogłasza przesłuchania na stanowisko:

ARTYSTA CHÓRU – TENOR

ARTYSTA CHÓRU – BAS

REGULAMIN PRZESŁUCHAŃ

Zasady ogólne

1. Organizatorem przesłuchań jest Polska Opera Królewska.

2. Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania oraz zostaną zarekomendowane przez

Komisję, Polska Opera Królewska oferuje:

• umowę o pracę lub stałe zlecenie

• atrakcyjne wynagrodzenie

• możliwość rozwoju zawodowego

3. List motywacyjny wraz z życiorysem artystycznym (ze szczególnym uwzględnieniem

doświadczenia śpiewu w zespołach i chórach) prosimy przesyłać na adres:

przesluchania.chor@operakrolewska.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2018r., w tytule wiadomości wpisując: „Przesłuchania – chór – głos ”.

4. Osoby zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają mailowo indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań.

5. Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefoniczną najpóźniej 3 dni przed terminem planowanego przesłuchania.

6. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie do dokumentacji podpisanego oświadczenia o treści: „Wyrażam pełną i świadomą zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Operze Królewskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną (dostępną na stronie www.operakrolewska.pl zakładka Polityka prywatności) dotyczącą przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

Przesłuchania

1. Przesłuchania odbędą się w siedzibie Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie,

ul. Nowogrodzka 49 w dniu 4.10.2018 r. w godz. 10.00 – 14.00.

2. Dyrekcja Polskiej Opery Królewskiej zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów spośród osób, których aplikacje wpłynęły w określonym wyżej terminie.

3. Polska Opera Królewska zapewnia pianistę-akompaniatora.

4. Kandydaci proszeni są o przygotowanie następującego programu:

• W.A. Mozart – Requiem (chóralne partie tenorowe lub basowe)

• dowolna aria barokowa lub klasyczna

5. Do zgłoszenia należy dołączyć zeskanowane nuty wybranej arii barokowej lub klasycznej.

6. Materiały nutowe do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.operakrolewska.pl w zakładce „Przesłuchania”.

7. Przesłuchania odbywają się przed komisją, której członków powołuje Dyrektor Polskiej Opery Królewskiej.

8. Przewodniczący Komisji może przerwać artystyczne wykonanie kandydata w trakcie przesłuchania w każdym czasie – w momencie, w którym Komisja uzyska niezbędną wiedzę na temat kwalifikacji kandydata.

9. Decyzję o zatrudnieniu muzyka po zakończeniu przesłuchań podejmuje Dyrekcja Polskiej Opery Królewskiej na podstawie rekomendacji Komisji.

10. Decyzje Dyrekcji Polskiej Opery Królewskiej co do przebiegu przesłuchania i wyboru zwycięzcy są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Wyniki przesłuchań

1. O wyniku przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną nie później niż w terminie 7 dni od daty przesłuchania.

2. Osobą kontaktową dla kandydatów jest Pani Magdalena Kaczorowska, nr tel. +48 501 698 540,

e-mail: magdalena.kaczorowska@operakrolewska.pl.

3. Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania kandydatów.