Nowości
 

Skrzypce >>> Zabrze

 

 

Filharmonia Zabrzańska w Zabrzu, Park Hutniczy 7

ogłasza egzamin na stanowisko

koncertmistrza orkiestry

Wymagania:

1.ukończone studia na wydziale instrumentalnym, w specjalności –

skrzypce

2.staż pracy : minimum 3 lata w zawodowym zespole orkiestrowym

3.pozytywnie zagrany egzamin

Egzamin wyznacza się na dzień 10 września 2018 r. godz. 9.00

w siedzibie Filharmonii w Zabrzu.

Oferty tylko w formie listownej proszę składać na adres:

Filharmonia Zabrzańska, 41-800 Zabrze, ul. Park Hutniczy 7

Termin nadsyłania zgłoszeń- 30 sierpnia 2018( decyduje data stempla pocztowego)

Na kopercie proszę dopisać „konkurs na koncertmistrza”

Zgłoszenie powinno zawierać:

Podanie o przystąpienie do przesłuchania

CV

Kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów

Dokładne dane kontaktowe- adres, telefon, e-mail

Program przesłuchania :

1) J. S. Bach – do wyboru 2 pierwsze części z Sonat: g-moll, a-moll, C-dur lub

Ciaccona z II Partity d-moll na skrzypce solo,

2) W. A. Mozart – I część koncertu skrzypcowego z kadencją do wyboru G-dur KV

216, D-dur KV 218 i A-dur KV 219,

3) Pierwsza część XIX -wiecznego koncertu wirtuozowskiego z kadencją, do

wyboru,

4) Solówki koncertmistrzowskie:

N. Rimski – Korsakow - Szeherezada

P. Czajkowski- Jezioro łabędzie

Akompaniatora należy zabezpieczyć we własnym zakresie.

· Administratorem danych jest Filharmonia Zabrzańska

· Inspektor Ochrony Danych – IOD: Przemysław Wolski, Park Hutniczy 7, Zabrze.

· Dane są pobrane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko w ogłoszeniu,

· Odbiorcami danych jest Dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej oraz osoby prowadzące rekrutację,

· Filharmonia nie ma zamiaru dokonać przekazania danych osobowych do państwa trzeciego,

· Dane będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia rekrutacji,

· Osoba składająca CV ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Filharmonia zaznacza, że wycofanie danych w toku rekrutacji będzie miało skutek w postaci wykluczenia  rekrutacji.

· Osoba składająca CV ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych.

· Osoba składająca CV ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

· Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym warunkiem zawarcia umowy o pracę.

Zakres danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji reguluje art. 22 Kodeksu Pracy, dane te obejmują:

· imię i nazwisko,

· imiona rodziców,

· data urodzenia,

· miejsce zamieszkania,

· wykształcenie,

· przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoba składająca CV i przystępująca do rekrutacji wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w rozumieniu stosownych przepisów.

Filharmonia Zabrzańska zastrzega, że nie honoruje klauzul pozwalających na zatrzymanie CV i użycie w kolejnych rekrutacjach.

Filharmonia zastrzega sobie prawo wstępnej selekcji ofert.