Nowości
 

Wokal >>> Kraków

Opera Krakowska ogłasza przesłuchania

do partii Isabelli, Mustafy, Lindoro i Taddeo

z opery Włoszka w Algierze G. Rossiniego

termin i miejsce przesłuchań:

09.07.2018, od godz. 10:00

Duża Scena Opery Krakowskiej

Uprzejmie prosimy o przesłanie CV oraz reprezentatywnego nagrania na adres mailowy: k.gwardzik@opera.krakow.pl

lub pocztą:

„Opera Krakowska” w Krakowie

ul. Lubicz 48

31-512 Kraków

program przesłuchań:

aria z opery Włoszka w Algierze G. Rossiniego

dowolna aria

termin składania zgłoszeń upływa z dniem:

11.06.2018

szczegółowe informacje:

Dział Koordynacji Pracy Artystycznej, tel. 12 296 62 33

Opera Krakowska zapewnia akompaniatora, ale nie pokrywa kosztów przejazdu i noclegu. Zastrzega sobie prawo do kontaktu z kandydatami wybranymi na podstawie kwalifikacji przeprowadzonej przez Kierownika Muzycznego Opery Krakowskiej.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Operę Krakowską, zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych”

Jeśli wyraża Pani/Pan również zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych to prosimy o dopisanie w CV dodatkowo następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Operę Krakowską”.

Równocześnie informujemy, iż:

1) Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl).

2) Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego.

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.

4) Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.

5) Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji celu określone w pkt. 2).

6) Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.

9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.